Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Dworze Galicja

Dwór Galicja dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1. Dane Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Dwór Galicja” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeczycy Długiej 184, 37-455 Radomyśl nad Sanem, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000228363, posiadająca NIP: 8652404957, (zwana dalej „Dwór Galicja Sp. z o.o. ” lub „ADO”). Kontakt z Dworem Galicja w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@dworgalicja.pl

 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności Dwór Galicja Sp. z o.o. z siedzibą w Rudniku nad Sanem, przetwarza Pana/Pani dane osobowe – w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów, z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/ Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/ Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi, a to:
a) w celu wykonania usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również
w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto), numer telefonu, numer dokumentu tożsamości, PESEL, numer rejestracyjny pojazdu, dane przedsiębiorcy wraz
z numerem NIP) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – który pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli są one konieczne do wykonania umowy, lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
b) w celu rozpatrzenia reklamacji, przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię
i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto), numer telefonu, adres email, numer rezerwacji, ewentualnie numer rachunku bankowego- jeżeli następuje zwrot pieniędzy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – który pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli są one konieczne do wykonania umowy, lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
c) w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, PESEL, numer NIP, numer rezerwacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez ADO z obowiązków wynikających z prawa;
d) w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w nim przetwarzamy takie dane osobowe jak: wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego, – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem ADO realizuje swój prawnie uzasadniony interes;
e) w celu marketingu usług Administratora Danych Osobowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto), numer telefonu, e-mail) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/ Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/ Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
a) 6 miesięcy – w zakresie składanych zapytań, co do ceny usługi,
od daty planowanej rezerwacji, gdy nie doszło do zawarcia umowy,
b) 12 miesięcy – w zakresie dokonanych rezerwacji,
c) 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie i gastronomiczne,
d) 3 lat lub 10 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie),
e) 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
f) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
g) przez 35 dni – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w systemach monitoringu wizyjnego,

 

4. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby przekazujemy Pana/ Pani dane osobowe, w szczególności:
Zewnętrznym biurom rachunkowym;
prawnikom, w zakresie świadczonych przez nich usług,
firmom świadczącym usługi marketingowe;
dostawcom aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
2. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

5. Uprawnienia podmiotu, którego dane dotyczą
a) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub realizacji umowy usługi hotelarskiej i gastronomicznej, w zakresie, na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa, otrzymania kopii danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
b) Swoje uprawnienia może Pan/ Pani realizować w następujący sposób:
– wysłać e-mail do ADO biuro@dworgalicja.pl
– lub przesłać taką prośbę na adres ADO – Rzeczyca Długa 184, 37-455 Radomyśl nad Sanem,
– przekazać recepcjoniście podczas wizyty w Dworze Galicja,
c) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. Cookies
Dwór Galicja Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytane przez system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystany ( np. Facebook, Google’a)

 

7. Konsekwencje nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi, odmowa podania danych może skutkować:
a. odmową realizacji usługi – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej czy gastronomicznej;
b. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji usługi;

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesłana za pośrednictwem formularza nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie aktualnej oferty naszego Dworu Galicja.